Avaleht

Meist

ContiTech tooted
Ülemaailmne
ContiTech
Kontakt
Impressum
Juriidiline teave
Juriidiline teave
ContiTech - Juriidiline teave

Veebisaidi kasutamine; Toodete garantiid

Ettevõte võib käesoleval veebisaidil leiduvat informatsiooni ette teatamata muuta ja uuendada. Continental AG võib igal ajal ette teatamata muuta ka käesolevas tekstis kirjeldatud tooteid ja teenuseid. Continental AG ei anna käesoleva veebisaidi kasutamisega seoses otseseid ega kaudseid garantiisid, ega vastuta selle eest. Continental AG ei ole vastutav ükskõik millise otsese, kaudse, juhusliku, tuleneva kahju ega kahjutasu eest, mis tuleneb käesolevale veebisaidile juurdepääsust või selle kasutamisest, sealhulgas, kuid mitte ainult ükskõik millised viirused, mis võivad Teie arvutiseadmeid rikkuda.

Contitental AG tooteid puudutavad ettevõtte kohustused ja vastutus alluvad täielikult toodete müügilepingutele. Continental AG toodete suhtes kohaldatakse osalist garantiid ja kohandamise põhimõtteid, mida Continental AG võib aeg-ajalt oma toodetele väljastada. Käesoleval veebisaidil sisalduv teave ei muuda ega piira selliseid garantiisid ja kohandamise põhimõtteid mitte mingil moel.

KÄESOLEVAL VEEBISAIDIL TOODUD INFORMATSIOON ON ESITATUD „NAGU ON“ PÕHIMÕTTEL AINULT TEABE EESMÄRGIL. SIINKOHAL EI TUNNISTATA PEALE CONTINENTAL AG AEG-AJALT ANTUD OSALISE GARANTII JA KOHANDAMISE PÕHIMÕTETE ÜHTEGI GARANTIID, SEALHULGAS GARANTIID TURUSTATAVUSE EELDUSE, KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE JA ÕIGUSTESSE MITTEPUUTUMISE KOHTA.

Toodete ülemaailmne kättesaadavus

Käesoleval veebisaidil võib olla teavet Continental AG toodete kohta, mis ei ole veel Teie kodumaal kättesaadavad. Sellise teabe kaasamisega veebisaidil ei taheta teavitada toote kättesaadavuse kohta kogu maailmas. Konsulteerige oma kohaliku Continental AG edasimüüja või esindajaga, et rohkem teada saada Teile veel kättesaamatute toodete kohta.

Lingid teistele veebisaitidele

Lingid teistele veebisaitidele on esitatud meie klientide huvides. Need veebisaidid ei ole mingil moel Continental AG-st sõltuvad ega ettevõtte kontrolli all. Continental AG ei vastuta mingil moel ühegi veebisaidi eest, millele te jõuate läbi selle veebisaidi, samuti nende lehekülgede sisu ja kasutamise eest.

Privaatsus

Continental AG ei kogu muud teavet peale vabatahtlikult esitatava isikut identifitseeritava teabe kui külastuse kuupäev ja kellaaeg, külastatud leheküljed, külastaja Internetiteenuse pakkuja nimi ja külastajat suunanud veebisaidi nimi. Seda teavet kasutame veebisaidi aktiivsuse mõõtmiseks, statistika koostamiseks ning teenuste ja saidil esitatud teabe parandamiseks. Vabatahtlikult esitatud isikut identifitseeritavat teavet kasutame ainult külastajate palvete täitmiseks või neil eesmärkidel, mis on märgitud lehel, kus teavet küsitakse. Me ei anna kunagi teavet (isiklikku või mitteisiklikku) edasi teistele ettevõtetele sõltumatuks kasutamiseks.

Kaubamärk ja autoriõigused

Veebisaidil esitatud kauba- ja teenindusmärgid ning logod (edaspidi kaubamärgid) on Continental AG ja/või tema tütarettevõtete omand. Mitte midagi sellel leheküljel sisalduvast ei saa tõlgendada kaubamärkidega seonduvale loa või õiguse andmisena ilma Continental AG kirjaliku nõusolekuta. Kaubamärkide volitamata kasutamine on rangelt keelatud. Continental AG kaitseb igati oma intellektuaalse omandi õigusi kogu maailmas seadusega lubatud ulatuses.

Copyright © 2005 Continental AG. Kõik õigused kaitstud. Kogu tekst, pildid, graafikad, animatsioonid, videod, muusika, helid ja muud materjalid sellel veebisaidil on kaitstud Continental AG ja tema tütarettevõtete autoriõiguste ja muude intellektuaalse omandi õigustega. Continental AG omab autoriõigusi selle veebisaidi materjalide valimise, koordineerimise ja korraldamise osas. Neid materjale ei või kopeerida ärilisel või edastamise eesmärgil, samuti ei tohi neid materjale muuta või edasi saata teistele veebisaitidele.